کوره های شاتل

ساخت و نصب انواع کوره های شاتل
  1. طراحی و ساخت انواع کوره های شاتل تا دمای کاربردی 1400 درجه پخت رنگ کاشی و سرامیک
  2. طراحی و ساخت کوره های شاتل یک الی سه طبقه یک متر مکعب الی 160 متر مکعب
  3. طراحی و ساخت انواع کوره های شاتل تا دمای کاربردی 1200 درجه پخت چینی
  4. طراحی و ساخت انواع کوره های شاتل 1200 درجه پخت کاشی و آجر لعاب دار
  5. طراحی و ساخت انواع کوره های شاتل 900 درجه آبکاری فلزات
  6. طراحی و ساخت انواع کوره های شاتل 1200 درجه پخت گلوله های سرامیکی
 

کلیدواژه ها