اطلاعات تماس گروه صنعتی تندرسازه

تلفن : 37275654-035
035-37275854


همراه  آقای مهندس دهقانی: 1489-353-0913

همراه رئیس هیئت مدیره آقای زارع: 0086-352-0913

آدرس : یزد - شهرک صنعتی - فاز 3